czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Strona główna
 Drukuj informację

XXV/237/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VI

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podpisania: 2012-11-08

Ogłoszono dnia: 2012-11-16 13:27:04 przez Elżbieta Bielańska

Temat

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Na podstawie

art.5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001rNr142 poz.1591,zm.z2002r.Nr23,poz.220,Nr62poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr214,poz.1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568, z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,z2005r.Dz.U.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457z2006r.Dz.U.Nr17,poz.128,
z2007r.Nr173poz.1218, z2008r.Nr180,poz.1111iNr223,poz.1458,z2009r.Nr52,poz.420iNr157,poz.1241,z2010r.Nr28,poz.142i146,Nr106,poz.675iNr40,poz.230,z2011r.Nr21,poz.113,Nr117,poz.679,Nr134,poz.777,
Nr217,poz.1281,Nr149,poz.887, z2012r. Dz. U. poz. 567) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXVII/262/2008 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podziału gminy na sołectwa wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a)    pkt  8 otrzymuje brzmienie:
     „ 8. Sołectwo: Łajsy, Granice sołectwa: Łajsy”
b)    dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
          „ 20. Sołectwo: Cegłowo, Granice sołectwa: Cegłowo”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2012-11-16 12:24:07
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2012-11-16 13:27:04
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 232
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2012-11-16 13:27:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »